Školení řidičů

Pilote Professionnel, s.r.o.

Firmám i jednotlivým zaměstnancům nabízíme možnost povinného školení řidičů dle zákoníku práce.

PROFESNÍ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

Profesní školení řidičů se týká těch řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Profesní školení se dále dělí na:

Vstupní školení

Školení může mít rozsah 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění. Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů.

Tato zkouška se provádí na odboru dopravy daného městského úřadu – pověřené obce.

Po absolvování vstupního školení a zkoušky řidič obdrží „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“. Školení se provádí zvlášť pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.

Zvláštní kategorií školení s výrazně menším rozsahem je školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče na osobní dopravu, který se chce školit pro dopravu nákladní a naopak.

Rozšiřující vstupní školení

Školení v rozsahu 45 hodin při dosažení věku 21 let opravňuje k získání – rozšíření profesního průkazu ze skupiny C na skupinu D.

Pravidelné školení

Pravidelné školení je prohloubení znalostí získaných při školení vstupním. Provádí se formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení řidičů je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Školení je povinna se zůčastnit osoba, která řídí:

 • vozidlo nad 7,5t v pracovně právním vztahu
 • vozidla taxislužby
 • nákladní vozidlo, speciální vozidlo a jízdní soupravu
 • vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče

Odborná způsobilost řidičů se zdokonaluje školením zaměřeným na znalost právních předpisů v úseku dopravy:

 • pravidla silničního provozu
 • teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
 • ochrana životního prostředí před škodlivými důsledky provozu vozidel
 • zdravotnická příprava
 • ovládání a údržba vozidla
 • dodržování povinností osádek vozidel v nákladní přepravě

Na závěr školení obdrží každý účastník potvrzení.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ

Za referentské školení se uznačuje školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu Profesního školení.

Pokud je tedy součástí práce zaměstnance řízení motorového vozidla, vznikají dle zákoníku práce v § 103 odst. 2 následující povinnosti:

 1. zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech (pravidla silničního provozu, zásady první pomoci, atd.) k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci, pravidelně ověřovat znalost těchto předpisů a kontrolovat jejich dodržování.
 2. Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem a podrobit se ověření svých znalostí.

Nabízíme firmám možnost vyškolit zaměstnance v sídle naší autoškoly v termínu, který bude vyhovovat potřebám vaší firmy. Samozřejmě je možné provádět školení i v místě dle vaší potřeby, za předpokladu, že bude poskytovat vyhovující podmínky pro školení.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Na závěr školení obdrží každý účastník potvrzení o proškolení. Pro potřeby firmy vystavíme kompletní seznam účastníků.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ ADR

je poskytováno na základě pověření dle odstavce 5 §22 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů. Typy kurzů jsou následující:

 1. Základní – pro přepravu nebezpečných věcí v kusech (sudy, pytle, bedny, atd.) (tř. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9)
 2. Nástavbový – na cisternová vozidla nebo vozidla přepravující cisterny (nad 1000 litrů) nebo cisternové kontejnery (nad 3000 litrů)
 3. Specializační kurz na třídy:
  • 1 (pro typ I) přeprava v kusech
  • 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (pro typ II) přeprava v cisterně
  • 7 (pro typ I nebo II) přeprava v kusech i v cisterně
 4. Obnovovací kurz po pěti letech

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečené věci jsou formou základního, minimálně osmnáctihodinového kurzu školeni k tomu, aby získaly potřebné základní znalosti.

V posledním roce platnosti tzv. průkazu ADR by měl řidič absolvovat dvoudenní obnovovací kurz.

DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

toto psychologické vyšetření je nutné pro:

 • řidiče vnitrostátní a mezinárodní kamionové dopravy
 • řidiče autobusů
 • učitelů autoškol